Jsme společnost, která je certifikována v souladu s ISO 14001 a která usiluje o to, aby veškeré dopady jejích činností na životní prostředí byly co nejmenší. Proto zajišťujeme zpětný odběr vybraných výrobků a další nakládání s nimi s cílem opakovaně využít jejich součásti v maximální míře a tam, kde to není možné, zajistit maximální míru recyklace.  Jako dodavatel zařízení, která spadají pod působnost zákona ř. 542/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění, zajišťujeme vůči výrobkům, které dodáváme, a na které se uvedený zákon vztahuje, zpětný odběr u těchto vybraných výrobků:

  • Elektrozařízení – všechna dodávaná elektrozařízení jsou zapojena již našimi dodavateli do některého z kolektivních systémů. Vzhledem k tomu, že se zpětný odběr vztahuje pouze na část dodávaných elektrozařízení, v okamžiku, kdy budete mít zájem o provedení zpětného odběru, můžete kontaktovat odpovědné pracovníky naší firmy prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách ( https://alkal.cz/kontakty/ ) nebo přímo věc řešit s pracovníky, kteří zajišťují konkrétní dodávky pro vaši firmu. K provedení zpětného odběru lze samozřejmě využít i místa zpětného odběru elektrozařízení, uvedená na stránkách Ministerstva životního prostředí - https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • Baterie a akumulátory – všechny námi samostatně dodávané a prodávané baterie a akumulátory, jako i baterie a akumulátory dodávané jako součást zakázky, lze bezplatně odevzdat v místě zpětného odběru poté, co buď skončí jejich životnost nebo když se rozhodnete je již dále nepoužívat. Všechny baterie a akumulátory obsahují řadu složek, které jsou, nebo mohou být, nebezpečné pro člověka nebo životní prostředí. Současně jsou ale tyto složky opakovaně využitelné a recyklovatelné, proto jejich zpětným odběrem snižujeme nejen jejich negativní dopady na životní prostředí a naše zdraví, ale také zajišťujeme, že nebude potřeba tyto složky získávat těžbou, která má vždy na životní prostředí nějaké negativní dopady. Prosím, pamatujte tedy, že baterie a akumulátory nejsou odpad, ale zpětně odebíraný výrobek, a že nepatří do směsného nebo komunálního odpadu a že v žádném případě s nimi nelze nakládat tak, že je odložíme někde v přírodě. Proto na každé baterii nebo akumulátoru najdete symbol přeškrtnuté popelnice, který na toto upozorňuje. A jestli je pod tímto symbolem ještě uvedena zkratka Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné látky olovo, kadmium nebo rtuť. Stejně jako elektrolyt, který je v bateriích a akumulátorech obsažen, i tyto látky mají výrazný negativní dopad na lidské zdraví i na životní prostředí.

Provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů v rozsahu definic plynoucích z uvedeného zákona pro skupinu

  • automobilových baterií a akumulátorů
  • a pro skupinu průmyslových baterií a akumulátorů.

Způsob provedení zpětného odběru baterií je následující:

  • Pro automobilové baterie a akumulátory – tyto lze odevzdat buď přímo v naší provozovně, tedy v místě nákupu, na adrese sídla firmy nebo pobočky Pražmo (kontakty jsou uvedeny na adrese https://alkal.cz/kontakty/ , kdykoli po celou otevírací dobu s tím, že se můžete obrátit na kteréhokoli přítomného pracovníka naší firmy, který zařídí vše potřebné. Případně můžete tyto baterie předat v kterémkoli místě zpětného odběru, který je uveden v Seznamu míst zpětného odběru uvedeném na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR  (https://www.mzp.cz/cz/mista_zpetneho_odberu_info ). Je na Vás, jaký způsob je pro Vás výhodnější a který si vyberete. Firmy, které od nás automobilové baterie a akumulátory odebírají za účelem dalšího prodeje, mohou využít buď bezplatný svoz zpětně odebraných baterií a akumulátorů do našich provozoven, případně místa zpětného odběru uvedená na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR ( https://www.mzp.cz/cz/mista_zpetneho_odberu_info ).
  • Pro průmyslové baterie a akumulátory provádíme zpětný odběr přímo na adrese sídla firmy nebo pobočky Pražmo (kontakty jsou uvedeny na adrese https://alkal.cz/kontakty/ , kdykoli po celou otevírací dobu s tím, že se můžete obrátit na kteréhokoli přítomného pracovníka naší firmy, který zařídí vše potřebné. V případě potřeby se ale můžete na nás obrátit přímo (  https://alkal.cz/kontakty/ ) a domluvíme se na způsobu předání baterie nebo akumulátoru i formou našeho odvozu této baterie nebo akumulátoru od vás.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů provádíme bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku a je prováděn bezplatně. Jediným omezením je to, že zpětně odebírané baterie a akumulátory musí patřit do některé z výše uvedených skupin.

Na nás je, abychom systém zpětného odběru připravili a zajistili jeho provoz, na Vás je, a o to Vás žádáme, abyste do něj baterie a akumulátory vložili.